02188800844-02188932350 info@pkmlaser.com

دستگاه فایبر جوشکاری ​

مدل : YW600

مشخصات فنی :

با سیستم بازخورد انرژی می تواند با  دقت بهره وری جوش راکنترل کرد  ؛
شکل موج خروجی را می توان به طور اختیاری با توجه به مواد جوشکاری و شکل قطعه و غیره تنظیم کرد .؛
می توان جوش را به طور همزمان یا به طور جداگانه در محدوده های زمانی مختلف  از طریق میزان انرژی یا زمان کنترل کرد
پیشرفتگی رابط I/O  ربه طوری که کاربر به راحتی می توانید کنترل دستگاه جوش را بر عهده گیرد؛

ویدئو :

نمونه کار :